بن بست نویسنده

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد! اسم سریالی که از شبکه تهران پخش می‌شد که هیچوقت این اتفاق‌ها هم برای ما اتفاق نیفتاد که نیفتاد. اما می‌بایست یک قسمت دیگر هم به این سریال اضافه کنند، بن بست نوشتن! این موضوع اولین درس کتابی جدید در نظام آموزشی جدید است، نگارش. این کتاب با محتوایی